Problem med port-telefonen?

Styrelsen har uppmärksammat att vissa föreningsmedlemmar har problem med porttelefonen, d.v.s. att släppa in gäster med sin mobiltelefon.

För att öppna porten med telefonen trycker du på * under samtalets gång.

Om du har en Iphone och detta inte fungerar kan du behöva gå in på telefonens inställningar och göra några ändringar. Instruktion följer nedan:

 1. Öppna Inställningar
 2. Tryck Mobilnät
 3. Öppna ”Alternativ för mobildata”
 4. Öppna ”Röst och data”
 5. Stäng av 4G VoLTE (alternativt välj 3G)
 6. Gå tillbaka till vanligt telefonläge

Om du behöver hjälp att göra dessa inställningar, vänliga kontakta styrelsen.

/Styrelsen

BREDBAND FRÅN OWNIT

Föreningen har tecknat ett förmånligt kollektivt bredbandsavtal med Ownit, billigare och bättre, som bl.a innebär att hastigheten ökar från 100 till 250 Mbits/s. Kostnaden kommer från 1 Januari 2021 att ingå i medlemsavgiften. 

Medlemmar som redan har ett bredbandsabonnemang med Ownit behöver inte vidta några förändringar, bara kontrollera att den individuella debiteringen från Ownit upphör.   

Medlemmar som har andra bredbandsleverantörer måste själva säga upp avtalet och meddela Ownit om (frivilligt) de vill byta till Ownit för att ta del av denna förmån. Mer information kring hur du ansluter dig till Ownit Bredband finns i bilagan nedan. (sida 6 – ”Komma igång”)

OBS! Varje lägenhet har två olika uttag – ett som gäller ComHem och ett som gäller Ownit. Om du har ComHem idag och vill byta till Ownit måste du således byta uttag. Ownits uttag sitter på lite olika ställen i olika lägenheter, men hittar du en vit oval dosa (ca 4×2 cm) med ett uttag för en s.k ”internetsladd” har du hittat rätt! I många lägenheter sitter de nära telefonjacken.

/Styrelsen

Information om takarbetet

Arbetet med tvätt av taket inför målningen går som planerat. Om vädret står oss bi kommer målningen av taket att påbörjas fredag (17/7).
Man börjar med detaljer som inte innebär dropp och spill. Därefter följer spraymålningen då det gäller att varje medlem försäkrat sig om att inget kan förstöras av spill. Det är främst balkongerna på våning 5 och 6 som kan påverkas men även uteplatserna. Plast för täckning finns fortfarande i garaget utanför återvinningsrummet.

Färgen är vattenbaserad och kan torkas bort, men har den torkat in är den svårare att avlägsna.

Styrelsen 

Målning av yttertak under perioden 6/7 – 24/7 2020

Med start måndag 6 juli kommer yttertaket att målas. Först sker rengöring med högtrycksspruta med vatten. Lös färg och smuts lossnar då från taket. Du som har balkonger på den översta våningen bör se till att skydda dina saker så att det inte blir förstörda. Skyddsplast finns utanför återvinningsrummet från och med tisdag 30/6 (tag med egen sax att kapa med). Behåll gärna skyddet vid efterföljande målning. Visst färgstänk kan förekomma.

Ordinarie föreningsstämma

Tid:                Torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.30

Plats:             Stämman hålls enbart genom poströstning

Förteckning över avgivna poströster upprättas. Blankett för Poströstning bifogas.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning *                                                
 9. Föredragning av revisorns berättelse *                                                       
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter    
 15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen       
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                             
 17. Val av valberedning                                                                                     
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
  anmält ärende (motioner): a) Behandling av inkommen motion: elförbrukning
 19. Stämmans avslutande

*Årsredovisning och revisionsberättelse samt budget utdelas separat till medlemmar.

Styrelsen                            

Handlingar utskickade inför stämman finns i menyn ovan under Medlem -> Information -> Medlemsinformation