Andrahandsuthyrning

Andrahandsupplåtelse av lägenhet regleras i bostadsrättsföreningens stadgar, § 16 som lyder:”Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens medgivande upplåta hela sin lägenhet i andra hand. Andrahandsupplåtelse kan i allmänhet medges om bostadsrättshavaren under viss begränsad tid och av beaktansvärda skäl inte kan använda sin lägenhet och föreningen inte har befogad anledning att vägra medgivande.”

Ansökan om andrahandsuthyrning skall lämnas till styrelsen som fattar beslut i ärendet.

Styrelsen har ansett tillfällig (upp till tre år) tjänstgöring utomlands eller i vissa fall (i allmänhet kortare period) på annan ort i Sverige vara beaktansvärt skäl. Sjukdom och studier får också anses som beaktansvärda skäl. Däremot har ansökan avslagits, om bostadsrättshava-ren haft för avsikt att bosätta sig tillfälligt eller för längre tid på annan plats i Stockholm eller dess närhet.

Eftersom besittningsskyddet vid andrahandsupplåtelser, enligt ändrade regler (1993 07 01) i hyreslagen, inte övergår på hyresgästen förrän efter två år, behöver inte någon överenskommelse träffas om avstående av besittningsskydd för upplåtelser kortare än två år. Med anledning av dessa regler godkänner styrelsen inte hyresperioder längre än två år. Vid begäran om förlängning därefter måste en överenskommelse om avstående av besittningsskyddet träffas och hyresnämndens godkännande inhämtas. En begäran om förlängning skall inlämnas till styrelsen senast tre månader före tvåårsperiodens utgång.

Även en kortare ”utlåning” av lägenheten skall anmälas till styrelsen för kännedom.

All andrahandsuthyrning anmäls till skattemyndigheten. Andrahandshyresgäst skall ha c/o adress. Det skall alltid stå bostadsrättshavarens namn på brevlåda och på portregister

Tillträde till pool motionsanläggning ingår ej vid andrahandsuthyrning.