Garageregler

Vårt garage

UTHYRNING AV BILPLATSER 

 • Vid intresse av att hyra garageplats eller vid uppsägning, kontakta Styrelsen för Resolutionen resolutionen@gmail.com.
 • En förutsättning för att kunna hyra parkeringsplats är att medlemmen äger eller stadigvarande disponerar ett fordon och att detta fordon endast används av i lägenheten boende familjemedlemmar.
 • Det finns två köer, en för medlemmar som önskar hyra garageplats och en för de som har garageplats och önskar byta den. Bägge köerna hanteras av Styrelsen för Resolutionen..
 • Önskemål om specifik garageplats ska innehålla nummer på den plats (eller de platser) som medlemmen är intresserad av.
 • När en garageplats blir ledig erbjuds den till första medlemmen i byteskön som har anmält intresse för denna plats. Om denne tackar ja, erbjuds dennes plats till förste köande till just denna plats, osv. Skulle ingen i byteskön vara intresserad, går platsen till den medlem som står först i kön till en garageplats.
 • Köande som för andra gången tackar nej till erbjuden garageplats, placeras sist i kön.
 • Köande i byteskön som accepterar ett erbjudande men vill stå kvar i kön till annan plats, placeras sist i kön på den önskade platsen.
 • Efter överenskommelse om uthyrning skickar Styrelsen för Resolutionen två avtal till medlemmen för påskrift. Båda returneras, ett erhålls i retur efter Styrelsens påskrift.

  Hyresgästen får inte hyra ut eller låna ut garageplatsen i andra hand.

 • Om ingen boende medlem vill hyra någon av de lediga parkeringsplatserna, kan de hyras ut externt med kort uppsägningstid och annorlunda hyresvillkor.
 • Om en bostadsrättshavare säljer sin bostadsrättslägenhet upphör garagekontraktet samma dag som överlåtelsen sker. Det gäller även när lägenheten byter ägare genom arv eller gåva. Undantag görs för efterlevande maka/make.
 • Huvudregeln är högst en garageplats per lägenhet, oavsett hur många medlemmar som äger lägenheten. Om det finns lediga platser kan en andra garageplats erbjudas, men detta hyreskontrakt kommer att vara tidsbegränsat (till 9 månader). Medlem som har flera lägenheter har endast rätt till en garageplats, med eventuell möjlighet till en tidsbegränsad andraplats.
 • En medlem som inte är stadigvarande bosatt i fastigheten kan endast hyra en parkeringsplats som extern hyresgäst

ORDNINGSREGLER I GARAGET

Var och en håller snyggt på sin parkeringsplats. För att minska risken för brand och inbrott/stöld får inga lösa föremål inklusive däck förvaras i själva garaget. Däcken kan förvaras i ett separat rum i anslutning till garaget. Parkera inte din bil på annan plats än den du tilldelats och parkera inom markeringarna så att även grannen kommer ur och i sin bil.

 • Trafikregel: Bil på väg in har förkörsrätt! (Orsak: Trafikfara att backa ut på gatan!).
 • Tomgångskörning är förbjuden.
 • Städa tvättplatsen efter användning. Stäng av kranen till vattenslagen.
 • Garaget får inte användas som bilverkstad. Däckbyte är tillåtet.
 • Cyklar får inte parkeras i garaget.
 • I garaget råder rökförbud.
 • Släpp inte in obehöriga i garaget. Genom att vara vaksam vid in- och utpassering minskas risken för ovälkomna besök och stölder.
 • Stanna till dess att garageporten är helt stängd. Detta gäller både vid in- och utpassering.