Överlåtelser och Pantsättning

Överlåtelse av bostadsrätt

Om Du avser att överlåta Din bostadsrätt, bör Du eller Din mäklare snarast kontakta föreningens ekonomiske förvaltare. Med överlåtelse avses övergång av äganderätten såväl genom försäljning som genom gåva, arv, bodelning eller liknande förvärv.

Av överlåtelseavtalet skall ett original och en kopia överlämnas till styrelsen snarast efter det att handlingarna undertecknats av parterna. Härutöver skall ansökan om utträde/medlemskap bifogas i tre exemplar (blankett kan tillhandahållas av styrelsen). Sedan styrelsen beviljat medlemskap, returneras två exemplar, ett för säljaren och ett för köparen.

Observera att det av överlåtelsehandlingen skall framgå vad som skall ske med eventuella lån, för vilka bostadsrätten lämnats som pant. Antingen kan lånen lösas av säljaren eller övertas av köparen. I det förra fallet skall säljaren se till att banken/kreditinstitutet skriftligen informerar föreningen att panten är friställd.

Garageplats ingår inte i bostadsrätten och övergår därför inte till köparen.
Kontraktet för en garageplats upphör att gälla i och med att en bostadsrätt överlåtes eller för andrahandshyresgäst eller lokalhyresgäst vid avflyttning från föreningen.

Pantsättning av bostadsrätt

• Bostadsrätt kan pantförskrivas som säkerhet för lån. Sådana pantförskrivningar skall föras in i föreningens lägenhetsregister.
• Hanteringen av pantförskrivningar sköts av föreningens ekonomiske förvaltare på uppdrag av styrelsen.
• Alla pantförskrivningshandlingar skall lämnas till föreningens ekonomiske förvaltare eller till styrelsen som vidarebefordrar till förvaltaren.

När pantsättningar upphör, exempelvis vid slutbetalning av lån, är det viktigt att se till att föreningen och förvaltaren skriftligen informeras härom. Om så inte sker, kommer pantförskrivningen att kvarstå i lägenhetsregistret. Informationen skall komma från kreditinstitutet.