BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 1 juni 2017 klockan 18.30

Plats:             Gärdesskolans aula

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning                                                  Bilaga
 9. Föredragning av revisionsberättelsen                                                          Bilaga
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget                                Bilaga
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor                                                     Bilaga
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen                                              Bilaga
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                                                            Bilaga
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av eventuella motioner: inga motioner har inkommit.
 19. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.  

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

Stamspolning

Mellan den 8 maj och 30 maj utförs stamspolning i hela huset . Besked vilken dag  de kommer att spola i din lägenhet kommer delas ut till varje lägenhet och anslag kommer att sättas upp i entréer och hissar.

MÅNADSAVGIFTER JAN-MAR 2017

 

En felaktighet i Storholmens system för debitering av dröjsmålsränta har upptäckts, vilket innebär att medlemmar kan ha blivit felaktigt debiterade.  Detta kommer att korrigeras och nya avier med förklarande brev distribueras från Storholmen.

Kontrollera era avier!

Frågor ställs till Storholmen.

Tel 0771-786746, info@storholmen.se

Stamventilbyte

gunnarVi byter ut alla stamventiler i källargångarna. 56 st. De är gamla och vissa har ärgat igen. Det är dessa som sedan kommer att bestämma värmen i  radiatorstammarna. Klart vecka 39. Vi bygger även om i värmepumpsrummet för att kunna reglera värmepumparna inför höst och sommar.

Vill Du prova på att spela Boule?Boule

Välkommen på någon av tiderna nedan för en snabb introduktion och lite spel under mycket lättsamma former. Om du har klot tar du självklart med dem, annars samsas vi om de klot som finns.

Om det regnar ställer vi in.
 

Välj någon av nedanstående tider:
Torsdag 2 juni                                   Fredag 3 juni
10.00                                                     10.00          
11.00                                                      11.00          
12.00
13.00
14.00
 

Styrelsen /Arne Rössel