Nya ordningsregler för solterrassen

Tyvärr får vi konstatera, att medlemmar inte visat normal hänsyn till kringboende vid fester på solterrassen den senaste tiden. Styrelsen har därför funnit det nödvändigt att komplettera våra ordningsregler. Det är nu inte tillåtet att spela musik på solterrassen under några av dygnets timmar.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30
Plats: Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1
Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)
Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner):
a) Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
b) Behandling av inkomna motioner
19. Stämmans avslutande
Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.
Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro i Resolutionens motionsrum!
VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 18.30

Plats:             Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1

Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av stämmobeslut 2018-02-14 ang. reviderade stadgar
 19. Behandling av motioner/av föreningsmedlemmar anmälda ärenden
 20. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid:                Onsdagen den 14 februari 2018 klockan 18.30 

Plats:             Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148 (Fältöversten), samlingssal 6
                        (ingång vid busshållplats (4,72)

Vid inpasseringen från kl. 18.15 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeraren tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag om Ändring av föreningens stadgar (se bilaga).
  Ändringen föranleds av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar (2016-07-01), t.ex. angående kallelsetider samt en modernisering/uppdatering i övrigt av stadgarna.
 9. Stämmans avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 1 juni 2017 klockan 18.30

Plats:             Gärdesskolans aula

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning                                                  Bilaga
 9. Föredragning av revisionsberättelsen                                                          Bilaga
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget                                Bilaga
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor                                                     Bilaga
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen                                              Bilaga
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                                                            Bilaga
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av eventuella motioner: inga motioner har inkommit.
 19. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.  

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen