Ordinarie föreningsstämma

Tid:                Torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.30

Plats:             Stämman hålls enbart genom poströstning

Förteckning över avgivna poströster upprättas. Blankett för Poströstning bifogas.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning *                                                
 9. Föredragning av revisorns berättelse *                                                       
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter    
 15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen       
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                             
 17. Val av valberedning                                                                                     
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
  anmält ärende (motioner): a) Behandling av inkommen motion: elförbrukning
 19. Stämmans avslutande

*Årsredovisning och revisionsberättelse samt budget utdelas separat till medlemmar.

Styrelsen                            

Handlingar utskickade inför stämman finns i menyn ovan under Medlem -> Information -> Medlemsinformation

                            

Garagestädning lördag 30 maj

Det är dags för den årliga garagestädningen.

Senast 22.00 kvällen innan ska fordon vara ute ur garaget!

De som planerar att åka till sitt lantställe på lördagen och vara ute ur garaget i god tid före 8.00 kan sätta en lapp på sin bil där detta tydligt framgår.

Arbetet beräknas vara klart vid 16-tiden.

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Nya ordningsregler för solterrassen

Tyvärr får vi konstatera, att medlemmar inte visat normal hänsyn till kringboende vid fester på solterrassen den senaste tiden. Styrelsen har därför funnit det nödvändigt att komplettera våra ordningsregler. Det är nu inte tillåtet att spela musik på solterrassen under några av dygnets timmar.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30
Plats: Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1
Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)
Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner):
a) Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
b) Behandling av inkomna motioner
19. Stämmans avslutande
Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.
Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro i Resolutionens motionsrum!
VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen