ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30
Plats: Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1
Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)
Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner):
a) Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
b) Behandling av inkomna motioner
19. Stämmans avslutande
Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.
Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro i Resolutionens motionsrum!
VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen