Ordinarie föreningsstämma

Tid:                Torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.30

Plats:             Stämman hålls enbart genom poströstning

Förteckning över avgivna poströster upprättas. Blankett för Poströstning bifogas.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning *                                                
 9. Föredragning av revisorns berättelse *                                                       
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition (det gångna verksamhetsårets resultat)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter    
 15. Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen       
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                             
 17. Val av valberedning                                                                                     
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
  anmält ärende (motioner): a) Behandling av inkommen motion: elförbrukning
 19. Stämmans avslutande

*Årsredovisning och revisionsberättelse samt budget utdelas separat till medlemmar.

Styrelsen                            

Handlingar utskickade inför stämman finns i menyn ovan under Medlem -> Information -> Medlemsinformation