BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 1 juni 2017 klockan 18.30

Plats:             Gärdesskolans aula

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning                                                  Bilaga
 9. Föredragning av revisionsberättelsen                                                          Bilaga
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget                                Bilaga
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor                                                     Bilaga
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen                                              Bilaga
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                                                            Bilaga
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av eventuella motioner: inga motioner har inkommit.
 19. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.  

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen