ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 18.30

Plats:             Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1

Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av stämmobeslut 2018-02-14 ang. reviderade stadgar
 19. Behandling av motioner/av föreningsmedlemmar anmälda ärenden
 20. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid:                Onsdagen den 14 februari 2018 klockan 18.30 

Plats:             Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148 (Fältöversten), samlingssal 6
                        (ingång vid busshållplats (4,72)

Vid inpasseringen från kl. 18.15 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeraren tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag om Ändring av föreningens stadgar (se bilaga).
  Ändringen föranleds av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar (2016-07-01), t.ex. angående kallelsetider samt en modernisering/uppdatering i övrigt av stadgarna.
 9. Stämmans avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 1 juni 2017 klockan 18.30

Plats:             Gärdesskolans aula

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning                                                  Bilaga
 9. Föredragning av revisionsberättelsen                                                          Bilaga
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget                                Bilaga
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor                                                     Bilaga
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen                                              Bilaga
 16. Val av revisor och revisorssuppleant                                                            Bilaga
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av eventuella motioner: inga motioner har inkommit.
 19. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.  

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

Stamspolning

Mellan den 8 maj och 30 maj utförs stamspolning i hela huset . Besked vilken dag  de kommer att spola i din lägenhet kommer delas ut till varje lägenhet och anslag kommer att sättas upp i entréer och hissar.

Garagestädning

städaLördagen den 20 maj städas garaget. Städningen startar kl 08.00 och pågår till kl 17.00. Det är viktigt att alla fordon är ute i god tid före kl 08.00

MÅNADSAVGIFTER JAN-MAR 2017

 

En felaktighet i Storholmens system för debitering av dröjsmålsränta har upptäckts, vilket innebär att medlemmar kan ha blivit felaktigt debiterade.  Detta kommer att korrigeras och nya avier med förklarande brev distribueras från Storholmen.

Kontrollera era avier!

Frågor ställs till Storholmen.

Tel 0771-786746, info@storholmen.se