ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid:                Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 18.30

Plats:             Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1

Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72)

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
 13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget
 14. Fråga om arvode till styrelse och revisor
 15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av stämmobeslut 2018-02-14 ang. reviderade stadgar
 19. Behandling av motioner/av föreningsmedlemmar anmälda ärenden
 20. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslutande följer Frågestund för medlemmar & Information från styrelsen.

Därefter inbjuds medlemmar till trivsam samvaro och något att dricka i motionsrummet.

 

VARMT VÄLKOMNA!