Kallelse till extra föreningsstämma

Tid:                Onsdagen den 14 februari 2018 klockan 18.30 

Plats:             Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148 (Fältöversten), samlingssal 6
                        (ingång vid busshållplats (4,72)

Vid inpasseringen från kl. 18.15 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeraren tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag om Ändring av föreningens stadgar (se bilaga).
  Ändringen föranleds av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar (2016-07-01), t.ex. angående kallelsetider samt en modernisering/uppdatering i övrigt av stadgarna.
 9. Stämmans avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen